دریا نیوزکرونا ویروس، پیمایش جهانگرد هرمزگانی را متوقف کرد

دریا نیوز: در خرداد ماه 98 خبری منتشر شد تحت عنوان پیمایش جهانگرد هرمزگانی با شتر به دور دنیا که بر اساس برنامه ریزی قرار بود این سفر دو سال و نیم به طول انجامد

، 09:23   /   کد خبر: 35534   /   تعداد بازدید: 614


دریا نیوز: در خرداد ماه 98 خبری منتشر شد تحت عنوان پیمایش جهانگرد هرمزگانی با شتر به دور دنیا که بر اساس برنامه ریزی قرار بود این سفر دو سال و نیم به طول انجامد. در هفته میراث فرهنگی بعد از گذشت چند ماه متوجه شدیم که این جهانگردهرمزگانی به دلیل شیوع بیماری کرونا و مسائل دیگر سفر خود را متوقف کرده است .

دکترمحمد امیری رودان یکی از معلمان استان هرمزگان است که 23 سال سابقه جهانگردی دارد و رکوردهای گوناگونی د ر رشته های ورزشی به نام خود به ثبت رسانده است، ازجمله:-شنای استقامت بندرعباس تا هرمز- شنای استقامت قشم تا بندرعباس.-شنای استقامت از بندر خصب در کشور عمان تا بندرعباس .- دو استقامت از ارتفاع صفر واقع در ساحل پشت شهر بندرعباس تا ارتفاع دو هزار متری کوه گنو به مسافت 52 کیلومتر و 900 متر (برای اولین بار در جهان به لحاظ اختلاف ارتفاع).-کوه پیمایی با دو استقامت و با اتصال 10 لیتر آب دریای خلیج فارس در ارتفاعات کوه گنو(برای اولین بار در جهان).-چندین پیمایش دوچرخه سواری روی دریا بین بندرعباس و جزایر قشم، هرمز، لارک.-پیمایش بین المللی دوچرخه سواری روی دریا از بندرجاسک تا بندرمسقط واقع در کشور عمان (برای اولین بار در جهان).-پیمایش از ساحل خلیج فارس(بندرعباس) تا قطب شمال(مورمانسک).-دو بار پیمایش شرق تا غرب و شمال تا جنوب قاره اروپا با دوچرخه .-دو بار پیمایش شرق تا غرب و شمال تا جنوب قاره اروپا با موتور سیکلت.-چندین پیمایش کشورهای آسیایی با دوچرخه و موتورسیکلت.- و هم اکنون پیمایش تاریخی و ماندگار دور کره زمین با شتر .

در خصوص سفر با شتر و تجربه های این چند ماه و دلایل بازگشت این جهانگرد با ایشان به گفتگو پرداختیم.درتاریخ دوم خرداد ماه 98 به مناسبت هفته میراث فرهنگی باهدف معرفی جاذبه های گردشگری وطبیعی ایران بامحوریت هرمزگان، همچنین معرفی شتر دو کوهانه ایرانی پیمایش جهانگردی خود راازتالاب یاخورآذینی واقع دربندرسیریک هرمزگان باحضورمسئولین اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری هرمزگان همچنین شهرداربندرسیریک وجمعی ازاهالی منطقه آغازنمودم. درابتداقصدداشتم ازمسیرروسیه به اروپاوسپس دیگرقاره ها سفر خود را ادامه بدهم. اماناشناخته بودن سبک سفرباعث پیچیدگی انجام اموراداری وکسب مجوزها شد. ضمن اینکه بطورکلی نظام اداری دارای کاغذبازی های بیمارگونه ای بودکه کارهای مراباتاخیر مواجه کرد.

گرمای بالای پنجاه درجه تابستان باعث گردید بانظردامپزشکهابرای حفظ سلامتی شتربسیاری ازمسیرها را تاتهران ازکامیون استفاده کنم. زیراهرچندشترحیوان کویرومقاوم دربرابرگرما است اماپیمایش طولانی درگرماباعث ذوب شدن کوهان آن میشد.در ادامه راه از استانهای هرمزگان، اصفهان ، البرز، قزوین و اردبیل عبور کردم که در حین عبور از این استانها مردم استقبال خوبی از من داشتند.در زمینه تحقیق و انتخاب شتر باعث شد که من بافعالیتهای موسسه علوم دام کشورآشنا شوم و اهداف دیگری نیزبه سفرم اضافه شد،ازجمله معرفی ذخیره ژنتیک شتردوکوهانه اصیل ایرانی که نسل آن درمعرض انقراض است و از این نوع شتر فقط 200 نفر در ایران وجود دارد.همچنین تاثیرشتردرجذب گردشگروحفظ منابع طبیعی از دیگر اهداف این سفر بود.

به دنبال این آشنایی، تیمی متشکل از اعضای هیات علمی علوم دام کشورومتخصصین ونویسندگان برجسته ایی دراین زمینه حمایت علمی واداری خویش رااعلام نمودندوخوشبختانه بامدیریت دکتراسماعیل خانی مدیرموسسه علوم دام کشورواعضای تیم موفق شدم کارهای اداری ومجوزهاراهم سریعتر وهم مطابق بااستانداردهای بین المللی پیش ببرم.برای شروع این پیمایش وادامه آن درسطح بین الملل به همکاری وزارتخانه های مرتبط باموضوع نیازداشتم . موسسه مربوطه برایم شتری دوکوهانه تهیه کرده بودکه چون تاکنون ازآن به عنوان سواری استفاده نکرده بودند، تقریباً وحشی به حساب می آمدومن می بایست درفرصتی کوتاه آنرا رام میکردم. موسسه علوم دام کشورباهمکاری جهادکشاورزی واموردام استانهای اردبیل و یزد شتر دوکوهانه برایم تهیه نمودند.

   من حدود دو ماه با کمک کارمندان و نگهبانان مرکزپرورش شتردوکوهانه جهادآبادمشکین شهر به تربیت ورام کردن شتردوکوهانه پرداختم. به دلیل فرارسیدن فصل سرمامسیرم ازروسیه به جنوب ترکیه تغییرکرده بود. امادراین هنگام جنوب ترکیه نیزجنگ شدومسیرمجددا به سمت آذربایجان، گرجستان وسپس ترکیه واروپاتغییرکرد. نهایتاً پس ازفراز ونشیب های فراوان بابدرقه عالی مسئولین استان اردبیل ازجهادآبادبه سمت مرزبیله سوارحرکت کردم، درزمان آموزش شتردوکوهانه دونفربه دلیل پرت شدن ازروی شترولگدزدن آسیب جدی دیدند.

   من برای اطمینان بیشترازشتر و زودتررسیدن به مرز باپرداخت دومیلیون تومان به یک‌ساربان آنرا به عنوان راه بلددرشروع حرکت انتخاب نمودم.امامتاسفانه شتردرطول مسیرنسبت به صدای بوق کامیونهاویاهنگام مواجه شدن باماشینهای راه سازی رم می کرد وکنترل آن به شدت دشوارمی شد. به گونه ایی که روزدوم پیمایش ساربان به دلیل خطرناک بودن شرایط ازادامه همکاری منصرف شد. ولی با اصرارمن وپرداخت مبلغ بیشتر و اینکه کنترل آن شتررا خودم برعهده بگیرم قبول کرد که تامقصد ما را همراهی نماید.   این اتفاقات باعث‌شدکه من باراهنمایی ساربان تصمیم بگیرم شتررا باشترعشایرکه رام هستندمعاوضه نمایم لذابجای مرزبه دومین مرکز پرورش شتردوکوهانه ایران واقع درجعفرآبادمغان رفتم همکاری بسیارخوب وصمیمانه پرسنل جهادکشاورزی جعفرآباد باعث برطرف شدن بسیاری ازمشکلات اینجانب گردید و باعث شدهمان هفته اول موفق به تعویض شترشوم البته این تعویض نیازمندسیرمراحل اداری وکسب مجوزازتهران بودعلاوه برآن برای خروج دام بایستی شناسنامه بین المللی همراه میکروچیپ وگواهی سلامت حیوان نیزصادرمیشدکه مدت زمان اعتبارتاریخ آنهامحدوداست ودرصورت تاخیرمجددا» بایستی تمامی مراحل ازنوانجام گردد.انجام این کارهامصادف شدبا اغتشاشات داخل ایران به دنبال گران شدن قیمت بنزین وقطع شدن اینترنت ونهایتاً مختل شدن اموراداری درنتیجه همه این عوامل باعث شدحدودیک ماه ونیم درآنجا توقف کنم. دراوایل دی ماه درحالیکه فرماندار بیله سوار ، مدیرگمرک،مدیرجهادکشاورزی وجمعی دیگرازمسئولان آنجامرابه گرمی بدرقه کردندازمرزبیله سوارایران واردجمهوری آذربایجان شدم.

درواپسین لحظات ازسوی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر مرادی به من اطلاع دادندکه با پیگیری ها و حمایت ایشان وزارت میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی کشوراعلام نموده ازاین پیمایش که به نوعی رکوردی جهانی محسوب شده وباعث اعتلای نام کشورخواهدشدحمایت نموده وعلاوه برآن تمامی هماهنگی هابادیگروزارت خانه هارابرعهده خواهدگرفت.

این خبرمسرت بخش نیرویی تازه به من دادوبادلگرمی واردکشورآذربایجان شدم،حدودیک ماه طول کشیدتابه مرز گرجستان رسیدم، اماباتوجه به تغییرمسیرهای مکررهماهنگی لازم با آن کشورنشده بودواجازه ورودباشتربه من ندادند، از طرفی شیوع بیماری کرونا در چین به این محدودیت ها بیشتر دامن می زد، لذامجبورشدم مجدداً به ایران برگشته وپس ازاستراحتی کوتاه مدت ازمرزبازرگان مسیرم را ادامه دهم.طی مدتی که در کشور آذربایجان بودم چندین مصاحبه تلویزیونی داشتم که منجربه انعکاس وسیعی درآ ن کشورشده بود.

آذربایجان بودم که خبر شهادت سردار سلیمانی را آنجا شنیدم. واکنش مردم آن کشور برایم بسیار جالب بود، آنها آمریکا را محکوم می کردند و می گفتند ژنرال سلیمانی در امنیت خاورمیانه و منطقه بسیار تاثیر گذار بوده است.

در این سفربا سختی های فراوانی روبرو بودم، دو شتر و یک سگ من را همراهی می کردند که برای کنترل شترها و کنترل اوضاع این سگ بسیارمفید بود.

خاطرات زیادی در این سفر دارم و اتفاقات جالبی رخ داد،وقتی در شهرها می خواستم از چهاراه ها رد بشوم مردم بسیار واکنش نشان می دادند و شتر برایشان بسیار جذاب بود. عبور از شهرها بسیار سخت بود خصوصاً با دو شتر . شترها به صدای بوق و یا نزدیک شدن ماشین ها واکنش نشان می دادند. بسیاری از افراد تا به حال شتر ندیده بودند آن هم در شهر و تا چند کیلومتر همراه من بودند و من را همراهی می کردند.

سعی می کردم بیشتر مسیرهای روستایی را انتخاب کنم تا برای اسکان و تغذیه شترها با مشکل روبرو نشوم.

ادامه سفر بستگی به کنترل بیماری کرونا دارد و با برنامه ریزی که در حال انجام آن هستیم بعد از کنترل کرونا سال 99 همزمان با هفته معلم و میراث فرهنگی سفر خود را آغاز خواهم کرد.

خاطرات و داستان سفر را به جزییات کامل در سایت و صفحه اینستاگرام خود گذاشته ام تا علاقه مندان بتوانند با جهانگردی و سوالاتی که برایشان پیش می آید در این سایت آشنا شوند.

ازجمله مهمترین موضوعاتی که لازم است به آن اشاره نمایم این است که من هیچگونه حامی مالی تاکنون نداشته ام وامیدوارم بتوانم ازطریق فروش داستانهای سفرم دروب سایت شخصی ام بخشی ازاین هزینه هاراجبران کنم. وبزودی پس ازتکمیل آن آدرس وبسایت را ازطریق اینستاگرامم به آدرس زیربه علاقمندان معرفی خواهم نمود،باتوجه به نرخ بالای ارزواهمیتی که چنین پیمایش ماندگاری درتاریخ گردشگری ایران خواهدداشت انتظارمیرودوزارتخانه های مربوطه درزمینه معرفی اسپانسرمالی بااینجانب همکاری نمایند.

اینستاگرام:mohammad_amiriroodan

www.mohammad_amiriroodan.ir

سعیده دبیری نژاد/دریا