دریا نیوزمدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خبرداد: جایگاه نخست هرمزگان در اخذ درآمدهای مالیاتی در کشور

دریانیوز:مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت : امور مالیاتی هرمزگان تنها استان کشور است که درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال 92 را محقق کرده است.
، 07:33   /   کد خبر: 23450   /   تعداد بازدید: 250


دریانیوز:مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشور"دریا"با بیان اینکه امور مالیاتی هرمزگان تنها استان کشور است که درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال 92 را محقق کرده است؛اظهار داشت:145درصد در سال جاری تحقق درآمد مالیاتی داشته ایم . "محمد علی امانی زاده" گفت:توانسته ایم مقام نخست را در دریافت مالیات های مستقیم وحتی مازاد برمیزان پیش بینی شده درآمد مالیاتی را در سطح کشور داشته باشیم.امانی زاده گفت:برگشت مازاد بردرآمدهای مالیاتی به استان طبق قانون بایستی از طریق استانداری ومعاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور پیگیری ومحقق شود که در حال انجام است.امانی زاده گفت:در سال گذشته 75میلیارد تومان ودر 11ماه امسال نیز 85میلیارد تومان عوارض از محل مالیات برارزش افزوده در استان برای توزیع هرسه ماه یکبار بین شهرداری ها ودهیاری های سطح استان وصول وتوزیع شده است. وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تاپایان سال جاری این میزان به 90میلیارد تومان افزایش یابد؛گفت:عوارض اخذ شده بین 32شهرداری ودوهزار روستاکه 750روستابصورت دهیاری اداره میگردد، توزیع می شود. امانی زاده گفت:از شش درصد مالیات برارزش افزوده اخذ شده از مودیان مالیاتی، 6/3 درصد مالیات و4/2درصد هم عوارض است که با توجه به شاخص وضریب جمعیتی وبرنامه نرم افزاری بین شهرداری ها ودهیاری ها در سطح استان تقسیم می شود.وی گفت:طبق قانون در سال آینده هشت درصد مالیات برارزش افزوده اخذ می شود که یک درصد سهم بهداشت ودرمان است.وی افزود:مالیات های مستقیم اخذشده به خزانه واریز می شود وامور مالیاتی استان نقشی در توزیع ومصرف آن ندارد.به گفته این مقام مسئول تمام صنایع غرب بندرعباس عوارض خود را پرداخت می کنند که بین شهرداری ها ودهیاری ها توزیع می شود. وی نرخ معافیت های مالیاتی سال 92را ده میلون تومان درآمد سالانه اعلام کرد وگفت:در سال آینده این درنرخ به 12میلون تومان برای تمام حقوق بگیران ،صاحبان مشاغل ودرآمد افزایش می یابد.