دریا نیوزوسيله جديدبراي انتقال اطلا‌عات‌به‌رايانه

، 00:58   /   کد خبر: 1554   /   تعداد بازدید: 580


دريانيوز : يك محقق در ژاپن وسيله جديدي براي انتقال اطلا‌عات به رايانه به جاي صفحه‌كليد ابداع كرده است .
    اين رايانه به‌كاربران اجازه مي‌دهد فقط با نگاه‌كردن روي صفحه كليد اطلا‌عات‌را وارد رايانه كند.
رايانه جديد به يك دوربين فيلم‌برداري كوچك مجهز است كه مناطق حساس صورت كاربر را به وسيلهي نقاط روشن و تاريك صورت فرد مشخص مي‌كند.
رايانه با بررسي بيني‌, گوشهي كناري چشم‌ها و مردمك چشم مي‌باشند محل نگاه كاربر مشخص و حرف مورد نظر وارد رايانه ميشود .